Dział pracownika
 
Jadę do Norwegii - mini guide
 
 
 

DZIAŁ PRACOWNIKA
Jadę do Norwegii - mini guide
Sprawy socjalno-podatkowe
FAQ - pracownik pyta

Jadę do Norwegii - mini guide

Broszura informacyjna tylko dla pracowników firmy Ventor Sp. z o.o. wyjeżdżających do pracy na projekty zagraniczne.
 

Zatrudnienie pracownika

Umowa o pracę
 
Pracownik w firmie Ventor jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę wg przepisów prawa polskiego. W sytuacji oddelegowania do pracy za granicę, pracownik będzie wykonywał pracę zgodnie z ustawodawstwem unijnym oraz państwa na terenie którego świadczy pracę.

Pracownik wykonujący pracę na terenie Norwegii zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawodawstwem norweskim:

Czas pracy wynosi 40 h/ tydzień i 8 h/ dziennie.
Czas ten może być za zgodą pracownika wydłużony do 54h/tydzień.
Istnieje również możliwość innego regulowania czasu pracy poprzez systemy rotacyjne.

System rotacyjny polega na wydłużonym czasie pracy przez dany okres, a następnie nadpracowane godziny, pracownik wykorzystuje jako czas wolny. Dlatego też uśredniony czas pracy wynosi 37,5 h/tydzień. Do czasu pracy wliczana jest przerwa. Jeśli dzienny czas pracy jest dłuższy niż 10 h, to przerwa liczona jest następująco: 0,5 h płatnej oraz 2x0,25 h bezpłatnej. Każda rotacja podlega szczegółowemu rozpisaniu, z określeniem dni wolnych od pracy, przerw.

Kontakt w sprawach związanych z umowami o pracę pod numerami tel +48 14684 80 28, +48 14684 80 35 +48 14684 80 23
Wynagrodzenia
 
Stawka na umowie o pracę zgodna z ustawodawstwem norweskim podawana jest jako wartość brutto w koronach norweskich.

Sposób rozliczania wynagrodzeń pracowniczych:

Rozliczenia pracownicze opierają się na okresie czasu zwanym „cut offem* ” co oznacza, że do wynagrodzenia za dany miesiąc wliczamy wszystkie godziny przepracowane do ostatniej niedzieli miesiąca, natomiast godziny przepracowane po tej niedzieli są rozliczane w następnym miesiącu.

*cut off- okres rozliczeniowy zaczynający się w poniedziałek po ostatniej niedzieli miesiąca aż do ostatniej niedzieli miesiąca następnego.
Przykład: wynagrodzenie za m-c październik 2010 obejmuje godziny przepracowane od 27-09-2010 do 31-10-2010

Warunki pracy i płacy określone w umowie o oddelegowanie obowiązują wyłącznie w okresie wykonywania pracy na terenie Norwegii. Po rozwiązaniu takiej umowy pracownika obowiązują warunki określone w umowie o pracę wg przepisów polskich.

Kontakt w sprawach związanych z naliczaniem wynagrodzeń norweskich pod numerami tel: +48 14 684 80 24 lub +48 14 684 80 34
Transport
 
Ventor sp. z o.o. zapewnia swoim pracownikom oddelegowanym do pracy w Norwegii transport z siedziby firmy (Dębica, ul. Drogowców 7) do miejsca pracy, jak również zakwaterowanie i wyżywienie.
Każdy pracownik jeżdżący w stałej rotacji powinien przed planowanym wyjazdem uzyskać informację o dokładnym terminie wyjazdu. Dotyczy to zarówno wyjazdu na projekt jak i zjazdu z projektu.
Pracownik może zgłosić wniosek o wcześniejszy zjazd z projektu wyłącznie w sytuacjach wcześniej nieprzewidywalnych np. śmierć w rodzinie. Wniosek ten musi uzyskać zgodę pracodawcy. W każdym przypadku wcześniejszego zjazdu z projektu pracownik jest zobowiązany do pokrycia powstałych z tego tytułu kosztów np. koszt przelotu.

W sprawach transportu – wszelką pomocą służy Dział Logistyki – tel +48 14 681 81 87
 

Dokumenty, które powinien posiadać pracownik pracujący na terenie Norwegii

Rejestracja pobytu/pracy w Norwegii.
 
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2010 roku nowym prawem imigracyjnym obywatele UE/EOG nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pobyt/pracę w Norwegii lecz rejestrują się drogą elektroniczną w celu wydania potwierdzenia rejestracji. Po rejestracji on-line pracownik musi zgłosić się osobiście do najbliższego posterunku policji lub Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych dostarczając stosowne dokumenty. Firma Ventor Sp. z o.o. pomaga swoim pracownikom i dokonuje rejestracji on-line w ich imieniu.

Dokumenty wymagane w procedurze rejestracji:
 • kopia ważnego paszportu lub dowodu osobistego,
 • kopia umowy o pracę na czas oddelegowania (kontrakt),
 • dokumentacja od zleceniodawcy z Norwegii potwierdzająca zlecenie oraz czas jego trwania (zlecenie musi mieć charakter tymczasowy).
Jeżeli pracownik spełnia warunki rejestracji otrzymuje poświadczenie rejestracji. Jest ono wydawane bezpłatnie i ważne na czas nieokreślony.

Pracownicy, którzy posiadają ważne pozwolenia na pobyt i pracę wydane na czas określony przed wejściem w życie nowych przepisów, powinni dokonać rejestracji miesiąc przed upływem ważności pozwolenia.

Pracownik, po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji ma obowiązek dostarczyć kopię do Firmy Ventor.

W sprawach rejestracji pobytu i pracy wszelką pomocą służy Pani Jolanta Pęcak. - tel +48 14 684 80 35
Karta podatkowa – Skattekort
 
Karta podatkowa pokazuje, jaką kwotę pracodawca powinien odprowadzić na poczet podatku. Pracownicy firmy Ventor Sp. z o.o. otrzymują skattekort z Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Cudzoziemców (SFU) z przyporządkowana tabelą podatkową 7150, która zawiera kwotę wolną od podatku.
Na karcie podatkowej znajduje się informacja o norweskim numerze personalnym tymczasowym lub stałym, składającym się z jedenastu cyfr.

Karta podatkowa zawiera również ustaloną stawkę procentową dla pobierania zaliczek na podatek dochodowy, którą należy stosować przy wypłatach wynagrodzeń w okresie przekraczającym 12 miesięcy lub u drugiego pracodawcy.

Karty podatkowe są rozsyłane przez Urząd Skarbowy bezpośrednio na adresy domowe pracowników. Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej dostarczyć pracodawcy kopię swojej karty podatkowej, ponieważ w przypadku jej braku pracodawca ma obowiązek potrącać 48% podatku z wynagrodzenia.

W sprawach związanych ze skattekortami – Osoba kontaktowa Pani Jolanta Pęcak - tel +48 14 684 80 35
Identyfikatory
 
Wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno norweskie jak i zagraniczne, które wykonują pracę na placach
budowy, muszą wyposażyć swoich pracowników w identyfikatory.

Przepis o identyfikatorach nie dotyczy przedsiębiorstw wykonujących prace budowlane w jednym, stałym miejscu, jak na przykład stocznie
lub rafinerie.

Warunkiem wydania identyfikatora jest rejestracja przedsiębiorstwa i pracownika w odpowiednich rejestrach publicznych. Norsik AS wystawia identyfikatory i sprawdza, w imieniu władz, nadesłane
dane. Identyfikatory wystawia się tylko tym petentom, którzy są prawidłowo zarejestrowani w odpowiednich
rejestrach.

Identyfikatory zawierają następujące dane:
 • nazwa przedsiębiorstwa lub firmy jednoosobowej
 • numer organizacyjny (organisasjonsnummer)
 • imię i nazwisko właściciela identyfikatora
 • zdjęcie właściciela
 • datę urodzenia i płeć
 • podpis właściciela
 • okres ważności identyfikatora
 • imię, nazwisko i adres wystawiającego Kartę
W związku z powyższym pracownicy proszeni są o składanie zdjęć oraz podpisów na odpowiednich formularzach w Firmie Ventor.

Odpowiedzialność właściciela identyfikatora
Identyfikator jest osobisty i nie należy przekazywać go osobom trzecim. Identyfikatorem nie można posługiwać się jako legitymacją. Podczas pobytu na placu budowy, identyfikator należy nosić tak, aby był widoczny.

Zgubiony identyfikator
O zgubieniu lub kradzieży identyfikatora należy powiadomić pracodawcę i pracodawca zgłasza to do Norsik AS w celu unieważnienia danego identyfikatora i wystawienia nowego. Jeśli zgubiony identyfikator odnajdzie się już po wystawieniu nowego identyfikatora, wtedy stary identyfikator należy przekazać do Firmy, która odsyła do Norsik AS w celu makulacji.

Kontakt w sprawach związanych z identyfikatorami pod numerem tel +48 14 684 80 53
 

Informacje BHP

Badania lekarskie
 
 • Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o prace.
 • Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim.
 • W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim.
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Szkolenia
 
 • Szkolenie wstępne, składa się z dwóch części:
 • Instruktaż ogólny, przechodzą nowozatrudnieni pracownicy, przed przystąpieniem do pracy. Instruktaż przeprowadza pracownik służby bhp w siedzibie firmy.
 • Instruktaż stanowiskowy, przeprowadzany jest przez osobę kierującą pracownikami, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Instruktaż przeprowadzany jest w pierwszym dniu pracy.
 • Szkolenie okresowe, przeprowadzane jest do 6 miesięcy po szkoleniu wstępnym dla kierujących pracownikami, natomiast dla pozostałych pracowników do 12 miesięcy.
 • Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami przeprowadzane jest, co 5 lat. Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych, co 6 lat, natomiast dla pracowników fizycznych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, do których zaliczamy prace na wysokości, co 1 rok. Pracownicy fizyczni nie wykonujący żadnych z prac szczególnie niebezpiecznych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe raz na 3 lata.
Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej
 
Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażyć pracownika w niezbędną odzież ochronna oraz środki ochrony indywidualnej. Zgodnie z zakładową normą dotyczącą przydziału odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej, każdemu pracownikowi przysługuje:
Kask – do zużycia
Okulary – do zużycia
2 koszulki – 12 miesięcy
Ubranie robocze – 12 miesięcy
Trzewiki robocze – 12 miesięcy
Pozostałe środki ochrony indywidualnej są zapewniane przez pracodawcę w zależności od rodzaju i warunków wykonywanej pracy oraz występujących czynników szkodliwych.
Wypadki przy pracy
 
Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.
Test BHP
 
Na projektach zagranicznych warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy jest zdany z wynikiem pozytywnym przez pracownika Test BHP. Pracownik, który nie zaliczy testu nie ma możliwości przystąpienia do pracy.

Kontakt w sprawach BHP pod numerami telefonów: +48 14 684 80 29 lub +48 14 684 80 69
 

Ubezpieczenie na warunkach norweskich

Składki na ubezpieczenie są odprowadzane do norweskiego odpowiednika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Aby móc korzystać bezpłatnie ze świadczeń medycznych na terenie Polski należy zwrócić się do norweskiego HELFO o wydanie formularza E106.
Do prośby o wydanie formularza należy dołączyć: kopię kontraktu z pracodawcą oraz kopię karty podatkowej na dany rok (tzw. Skattekort). W przypadku braku któregokolwiek z w/w dokumentów aplikacja o formularz zostaje odrzucona do czasu doniesienia brakującego dokumentu.
Firma Ventor Sp. z o.o. aplikuje swoim pracownikom o formularze E106: wysyła prośby o wydanie E106 wraz z wymaganymi dokumentami – czas oczekiwania na druk E106 uzależniony jest od czasu kiedy w firmie znajdą się wszystkie potrzebne dokumenty. Zazwyczaj nie jest on dłuższy niż jeden miesiąc.
Po wydaniu druku E106, należy go zarejestrować w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Pracownik może ubezpieczyć na formularzu E106 swoją żonę i dzieci – chęć tą zgłasza bezpośrednio w NFZ przy rejestracji druku E106.
Formularz E106 nie jest potwierdzeniem odprowadzania składek na ubezpieczenie – służy on jedynie do uzyskania bezpłatnych świadczeń medycznych na terenie Polski.

Kontakt w sprawach związanych z formularzami E106  pod numerem tel +48 14 684 80 35
 

Informacja dotycząca postępowania ze zwolnieniami chorobowymi dla pracowników podlegających norweskiemu systemowi ubezpieczeń

Zgodnie z norweskim prawem Ventor Sp. z o.o. wypłaca pracownikowi zasiłek chorobowy za pierwsze 16 dni w roku kalendarzowym (po uprzednim sprawdzeniu zasadności wypłaty świadczenia przez firmę). Należy zwrócić uwagę, że pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego nie jest jednoznaczny z dniem rozpoczęcia wypłaty chorobowego.
Przykład:
Pracownik zatrudniony w trybie rotacji 2/3 pracuje przez 2 tygodnie w Norwegii, następnie 3 tygodnie spędza w Polsce nie pracując, lecz pobiera wynagrodzenie za 5 tygodni. Jeżeli osoba zachoruje w trakcie tego 3 tygodniowego okresu, zasiłek będzie naliczany od dnia kiedy miał pojechać na następną rotację, a nie pojechał z powodu choroby. Naliczanie zasiłku w trakcie 3 tygodniowego okresu „wolnego” spowodowałoby zdublowanie wynagrodzenia (za pracę i chorobowe).

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu chorobowym dłużej niż 16 dni, jeśli chce uzyskać zasiłek chorobowy powinien zwrócić się do norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (NAV). Jeśli pracownik jest chory dłużej niż 16 dni powinien dostarczyć do NAVu:
 • wszystkie zwolnienia chorobowe od 1 dnia choroby
 • wypełnioną deklarację (declaration form); do każdego zwolnienia osobna deklaracja
 • wypełniony formularz E 115 ( pomoc w wypełnieniu można uzyskać w ZUS )
 • zaświadczenie lekarskie z numerem statystycznym choroby + tłumaczenie tego zaświadczenia na język angielski lub norweski ( musi być przysięgłe)
 • kopię karty podatkowej tzw. „skattekort”
 • kolejne zwolnienia muszą być odsyłane do NAVu do 3 miesięcy
UWAGA!
Każde zwolnienie chorobowe musi być najpierw odesłane do firmy w celu zarejestrowania zwolnienia w bazie! (Po zarejestrowaniu jest odsyłane do pracownika)

Jeśli pracownik choruje dłużej niż 8 tygodni, lekarz musi wypełnić formularz „Medical evaluation working while sick” ( formularz do pobrania w firmie). Aby być uprawnionym do otrzymania zasiłku chorobowego, pracownik musi przepracować co najmniej 4 tygodnie zanim nastąpi niezdolność do pracy.

Komplet dokumentów powinien być wysłany na adres:
NAV Utland
Postboks 8138 Dep
0033 Oslo
Norway

Zwolnienie chorobowe powinno być prawidłowo wypełnione.
W pozycji 04. Ubezpieczony, powinno być zaznaczone 3.
Pracodawca: Ventor Sp. z o.o.
ul. Drogowców 7
39-200 Dębica / NIP 872 227 99 26

Po zakończeniu okresu chorobowego należy wysłać do NAV deklarację „declaration form” z zaznaczeniem dnia zdolności do pracy.
 

Podatek

Norweski system podatkowy opiera się na zasadzie, że wszyscy płacą podatki wg możliwości i otrzymują świadczenia wg zapotrzebowania. Sektor publiczny w Norwegii realizuje istotne dla społeczeństwa zadania w takich dziedzinach, jak służba zdrowia z powszechnym dostępem do usług medycznych oraz szkolnictwo. Podatki, które płacimy, są wykorzystywane do finansowania zadań publicznych, takich jak opieka zdrowotna, utrzymanie szpitali, edukacja i transport. Podatki pokrywają nie tylko wspólne wydatki, ale mają również przyczyniać się do wyrównywania różnic majątkowych w społeczeństwie. Istnieje rozróżnienie na podatki bezpośrednie i pośrednie. Do podatków bezpośrednich zalicza się podatek dochodowy, to znaczy podatek od dochodu z pracy, z działalności gospodarczej, z oprocentowania depozytów bankowych itd., jak również podatek majątkowy.
Podatki pośrednie to różnego typu opłaty. Opłaty te są używane jako środek konieczny do zredukowania zużycia produktów szkodzących zdrowiu i środowisku. Wiele opłat związanych jest z konsumpcją. Podatek od towarów i usług (podatek VAT - merverdiavgiften – mva) może być tego przykładem. Jest to podatek, który płacimy przy kupnie rzeczy i świadczeń. Oznacza to, że część tego, co płacimy za towar, wpływa do kasy państwa. Podatki i opłaty stanowią większość dochodów państwa, gminy (kommune) i województwa (fylke). Ważne jest abyś podał całość osięgniętego w Norwegii dochodu, gdyż stanowi on podstawę świadczeń w sektorze publicznym, do których później masz prawo.
Źródło: http://www.skatteetaten.no

Dla każdego nowozatrudnionego pracownika firma Ventor aplikuje o kartę podatkową (tzw. Skattekort). Pracownicy pracujący dłużej dostają automatycznie kartę na następny rok. Jest ona najważniejszym dokumentem podatnika w Norwegii. Należy mieć ją zawsze przy sobie w czasie pobytu w tym kraju, ponieważ jest dowodem na to, że osoba jest zarejestrowana w Centralnym Urzędzie Skarbowym ds. Cudzoziemców i jest przyporządkowana do odpowiedniej tabeli podatkowej.

Osoby pracujące w Norwegii zobowiązane są do rozliczenia podatkowego z Norweskim Urzędem Skarbowym do dnia 30 kwietnia. Z tytułu rozliczenia rocznego przysługuje zwrot lub dopłata podatku. Pracownicy otrzymują pocztą dokument "Tax assesment notice" (na przełomie października/listopada) z adnotacją:
„amount due”-dotyczy dopłaty,
„balance in your favour”- dotyczy zwrotu podatku.

Kontakt w sprawach związanych z rozliczaniem podatku pod numerem tel +48 14 684 80 21.
 

Zasiłek rodzinny

I. Ogólne informacje o świadczeniach

Zasiłek rodzinny
 • Zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca po urodzeniu się dziecka lub od miesiąca po dacie Twojego przyjazdu z dzieckiem do Norwegii. Kobietom, które urodziły dziecko w Norwegii, po zarejestrowaniu się w norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret), zasiłek rodzinny z zasady przyznawany jest automatycznie.
 • Jeżeli opiekujesz się dzieckiem samotnie – możesz, po spełnieniu pewnych warunków, otrzymać zasiłek rodzinny na jedno dziecko więcej, niż faktycznie posiadasz.
 • Zasiłek rodzinny przysługuje do miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 18 lat włącznie.
 • Zasiłek rodzinny wynosi NOK 970,00 miesięcznie na dziecko.
Termin wypłaty
 • Zarówno zasiłek rodzinny jak i zasiłek opiekuńczy są wypłacane pod koniec każdego miesiąca.
II. Zasiłek rodzinny przyznaje się na podstawie następujących kryteriów

Alternatywa 1:
Jeżeli razem z rodziną mieszkasz w Norwegii
 • Prawo do zasiłku rodzinnego  przysługuje rodzinom przybywającym do Norwegii na okres co najmniej 12 miesięcy. Zasada ta dotyczy wszystkich obywateli zagranicznych zamieszkałych w Norwegii i zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret).
 • Obywatele krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pracujący w Norwegii, są uprawnieni do zasiłku rodzinnego i zasiłku opiekuńczego także w przypadku krótszego okresu zamieszkania w Norwegii (poniżej 12 miesięcy).
Alternatywa 2:
Jeżeli jesteś obywatelem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pracujesz w Norwegii, a rodzina mieszka w kraju rodzinnym
 • Jeżeli drugie z rodziców dziecka pracuje w kraju rodzinnym (wykonując pracę najemną lub prowadząc działalność na własny rachunek) albo otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych i jest tam uprawnione do świadczeń rodzinnych – świadczenia norweskie zostaną pomniejszone o świadczenia otrzymywane w kraju rodzinnym.  
 • Jeżeli drugie z rodziców dziecka nie pracuje w kraju rodzinnym i nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych – jesteś uprawniony/a do świadczeń rodzinnych z Norwegii.
III. Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego
 • Wniosek o zasiłek rodzinny składa się na specjalnych formularzach. Każdy z zasiłków ma własny formularz.
 • Formularze otrzymasz w lokalnym Urzędzie NAV w miejscu zamieszkania. Możesz je również wydrukować ze strony internetowej www.nav.no.
 • Wniosek należy złożyć w lokalnym Urzędzie NAV w miejscu zamieszkania.
 • Jeżeli pracujesz na statku norweskim lub na norweskim szelfie kontynentalnym, poślij wniosek do: NAV Utland, Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo.
IV. Dokumentacja, którą należy załączyć do wniosku w sprawach dotyczących Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Do podania o zasiłek rodzinny musisz załączyć zaświadczenie z kraju rodzinnego potwierdzające, że dziecko, dla którego ubiegasz się o świadczenia, jest Twoim dzieckiem. Zaświadczenie to musi być wypełnione przez Urząd Ewidencji Ludności lub inne kompetentne władze w kraju rodzinnym. Odpowiednie władze w kraju rodzinnym muszą także wystawić formularz E 401. Formularz ten jest identyczny dla wszystkich krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy użyć formularza w języku Twojego kraju rodzinnego.
 • Ważne pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii oraz, o ile możliwe, również kontrakt na pracę lub umowę o pracę.
 • Dokument,na przykład kartę podatkową, zawierający numer osobisty (fødselsnummer) lub tymczasowy numer osobisty (D-nummer), otrzymany w Norwegii.
 • Jeżeli samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem i starasz się o rozszerzony zasiłek rodzinny, a dziecko mieszka w kraju rodzinnym (należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – musisz podać informacje o tym, kto sprawuje pieczę nad dzieckiem wraz z adresem tej osoby. Musisz również złożyć dokumentację odnośnie separacji lub rozwodu, lub inną dokumentację potwierdzającą, że samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem.
 • We wniosku o zasiłek opiekuńczy, ważne jest właściwe wypełnienie rubryki 5 formularza. Jeżeli dziecko chodzi do przedszkola otrzymującego dotacje z funduszy publicznych lub publiczne dofinansowanie kosztów – musisz załączyć zaświadczenie z przedszkola potwierdzające, ile godzin tygodniowo dziecko maksymalnie może przebywać w przedszkolu.
Po złożeniu wniosku w lokalnym oddziale NAV lub w NAV Utland, NAV z reguły weryfikuje informacje z Twojego kraju rodzinnego, między innymi na temat tego, czy drugi z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek rodzinny lub świadczenia rodzinne. W niektórych krajach na takie zapytania odpowiada jedna centralna instytucja, w innych krajach czynią to instytucje na poziomie regionalnym lub lokalnym. Dlatego też musisz podać w jakiej gminie i w jakim rejonie (województwie/stanie i temu podobne) mieszkają członkowie Twojej rodziny.
Źródło: www.nav.no

O zasiłek rodzinny każdy pracownik stara się indywidualnie.
 

Związki zawodowe

Związki zawodowe w Norwegii wiążą się w różne organizacje. Jedną z nich jest Fellesforbundet. Skupiają pracowników branży budowlanej, przemysłu, rolnictwa, zatrudnionych w hotelach, restauracjach oraz wielu innych gałęziach gospodarki.

Uzyskaj więcej informacji
 
 
do góry

Created by Vilsone