RODO

Poniższa informacja przygotowana jest zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celu prezentacji  celów, sposobów przetwarzania danych przez Spółki.

Administratorem danych osobowych są Ventor Energi Sp. o.o. , Ventigros Sp. o.o.,  zlokalizowane w Dębicy (ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica) oraz Ventor Energi Norge AS i  Ventor Construction AS z siedzibą, Verven 42, 4014 Stavanger, NORWEGIA, które mogą być dalej zwane „Spółkami Ventor”.

Kontakt z Administratorem jest możliwy przez formularz kontaktowy zawarty na stronie www.ventor.com.pl.  oraz formularz kontaktowy zawarty na Portalu Ventor dla jego użytkowników. Ponadto z Administratorem można kontaktować się na adres email: info@ventor.com.pl oraz pod numerem telefonu: Sekretariat: +48 14 681 80 10.  

Dane osobowe  są przetwarzanie są:

 1. w celu realizacji umowy o pracę/innej zawartej z Administratorem, w tym w celu ustalenia oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO –;
 2. w celu realizacji innych obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przepisami Kodeksu pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres zatrudnienia,
 3. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego polegających na dokonaniu obowiązkowych zgłoszeń i rejestracji pracownika Administratora, a także ustalenia, pobrania i wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  – przez okres 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;
 4. w celu realizacji obowiązków pracodawcy dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeprowadzania niezbędnych szkoleń, badań lekarskich, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;
 5. w celu realizacji obowiązku prawnego pracodawcy związanego z zapewnieniem równości i niedyskryminacji w zatrudnieniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres zatrudnienia;
 6. w zakresie, w jakim Spółki Ventor stosują monitoring wizyjny w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest organizacja procesu pracy, ochrona osób przebywających na terenie zarządzanym przez Administratora, ochrona mienia oraz informacji należących do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  przez maksymalny okres do 1 mies.;
 7. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –  przez okres 3 lat od ustania zatrudnienia, a w przypadku toczącego się postępowania przez okres jego trwania do czasu prawomocnego zakończenia oraz przedawnienia roszczeń;
 8. w zakresie danych kontaktowych osób podających takie dane w celu usprawnienia komunikacji oraz obiegu dokumentów pomiędzy tą osobą a Spółkami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes polega na zapewnieniu kontaktu drogą elektroniczną) oraz danych kontaktowych alternatywnych, w celu zapewnienia niezawodności komunikacji elektronicznej za dobrowolną zgodą osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przez okres zatrudnienia lub praw do roszczeń;
 9. w zakresie danych kontaktowych osób zainteresowanych ofertą Spółek Ventor w celu przekazania odpowiedzi na zapytania, za dobrowolną zgodą osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 art. a RODO;

Dane osobowe Kontrahentów przetwarzane są w celach związanych z przygotowaniem, podpisaniem i realizacją umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celach związanych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń.

Dane kontaktowe osób wskazanych do współpracy w ramach realizacji umów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes administratora którym jest prowadzenie bieżących uzgodnień z kontrahentem przez okres przez okres realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń.

Dane użytkowników Portalu Ventor przetwarzane są w celach związanych z poszukiwaniem pracy oraz ewentualnym  zatrudnieniem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie informacji wymaganych przez przepisy Kodeksu) pracy oraz w zakresie innych danych, zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. a RODO (za zgodą osoby zainteresowanej).

Administrator informuje, że kamery systemu monitoringu zainstalowanego w siedzibie Spółek nie rejestrują obrazu w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach oraz palarniach chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego wyżej i nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych osoby fizycznej. Kamery systemu monitoringu nie są instalowane w pomieszczeniach organizacji związkowych.

Odbiorcą danych mogą być Spółki Ventor na podstawie wspólnych uzgodnień administratorów, zgodnie z art. 26 RODO (współadministrowanie). Kolejną grupę odbiorców stanowią Kontrahenci Administratora, w tym zagraniczni, przewoźnicy, biura podróży uczestniczące w  organizacji podróży zatrudnionych, podmioty zapewniające transport i zakwaterowanie oraz usługodawcy Spółek na podstawie umów powierzenia przetwarzania,  podpisywanych na podstawie art. 28 RODO.

Przetwarzane dane osobowe są udostępniane uprawnionym podmiotom, takim jak urzędy skarbowe oraz organy ubezpieczeń społecznych, narodowe urzędy pracy, lokalne organizacje związkowe, podmioty realizujące usługi medycyny pracy, na podstawie przepisów prawa.

Przepisy  RODO określają prawa osób fizycznych  w odniesieniu do przetwarzania  danych osobowych osób fizycznych. Są to:

Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie osoba, której dane przetwarza pracodawca może żądać dostępu do swoich danych.

Sprostowanie i uzupełnienie danych. Osoba, której dane przetwarzają Spółki, może żądać niezwłocznego sprostowania danych osobowych, w przypadku jeżeli są nieprawidłowe, a także żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych. Osoba, której dane przetwarzają Spółki, ma prawo do żądania  niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób są przetwarzane;
 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Żądanie to nie jest prawem bezwzględnym, ponieważ Administrator nie będzie mógł ich usunąć w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub do celów statystycznych na zasadach określonych w RODO, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania  ograniczenia przetwarzania, w przypadkach gdy: kwestionuje się prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba fizyczna sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  lub Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów tej osoby, jej praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o zgodę, osoba podająca dane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba która podała dane ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyła przed lub w trakcie współpracy ze Spółkami Ventor. Osoba korzystająca z tego prawa może przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

Prawo do skargi. Osoba, której dane przetwarzają Spółki Ventor ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00). Złożenie do UODO skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie biznes.gov.pl. Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt do IOD. W przypadku realizacji wymienionych praw oraz zapytań związanych z ochroną jego danych osobowych, osoby, których dane przetwarzają Spółki Ventor może zadać pytania lub złożyć wniosek do wyznaczonego przez Spółki inspektora ochrony danych (IOD), kierując go na adres iodo@ventor.com.pl.