ISO 9001:2015 / 45001:2018

Politykę zintegrowanego systemu zarządzania realizujemy poprzez:

  • pewność działania, operatywność i partnerskie stosunki we współpracy z Klientami i innymi zainteresowanymi stronami,
  • spełnianie wymagań prawnych i innych, w tym dotyczących BHP,
  • podejmowanie działań systemowych mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz schorzeniom zawodowym, poprzez stosowanie właściwych technik i narzędzi na stanowiskach pracy,
  • budowanie myślenia opartego na ryzyku, w tym dokonywania systematycznej identyfikacji i analizy zagrożeń, ryzyka zawodowego, a następnie podejmowania działań dla zmniejszenia zagrożeń wypadkowych, a także zagrożeń w odniesieniu do ryzyka operacyjnego i projektowego,
  • propagowanie Polityki Jakości i BHP oraz zapewnianie bezpieczeństwa Klientom, podwykonawcom, dostawcom i innym osobom przebywającym na terenie działania Grupy Ventor
  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wykonywania bezpiecznej pracy,
  • zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a także zwiększenie świadomości pracowników w zakresie wymagań jakościowych oraz bezpiecznego wykonywania pracy poprzez szkolenia oraz rozwój osobisty,
  • monitorowanie, przegląd, weryfikacja i okresowa ocena skuteczności i adekwatności przyjętej polityki stanowiącej ramy do corocznie zakładanych mierzalnych celów. Koncentracja uwagi nad przekazem informacji i rozumieniem polityki, a także wynikających z niej celów. Zaangażowanie pracowników do urzeczywistniania polityki poprzez należyte wykonywanie swoich powierzonych obowiązków i uprawnień.
  • zaproszenie do konsultacji i współudziału pracowników, a także ich przedstawicieli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracy i jego doskonaleniu, które jest naszym zobowiązaniem względem wszystkich interesariuszy.

Prezes Zarządu – Janusz Urbanik,

Prezes Zarządu – Piotr Urbanik

Dębica, dnia 9 listopada 2020 r