ISO 9001:2015 / 45001:2018

W misji, wizji i wartościach Spółek Ventor/Isonor zapisana jest nasza troska o zdrowie i życie pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo na każdym stanowisku pracy. Realizujemy to poprzez spełnienie obowiązujących wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także w oparciu o rozwiązania i zdefiniowane procedury. Pracownicy są naszym najcenniejszym aktywem, dlatego zawsze kierujemy się zasadami: profesjonalizm, jakość, lojalność. Wszystkie nasze działania realizujemy wspólnie, dzięki czemu nasze usługi są komplementarne i dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Każdy głos Klienta jest dla nas wyzwaniem, który realizujemy będąc wiernym zasadzie uczciwości biznesowej i społecznej odpowiedzialności, zapewniając bezpieczne warunki pracy zarówno pracownikom pozostającym pod nadzorem Spółek Ventor/Isonor jak i naszym kontrahentom na wszystkich etapach realizacji projektu. Takie podejście dotyczy całego przedmiotu naszej działalności o czym świadczy wysoka jakości wykonywanych przez nas usług, która wyróżnia nas w otoczeniu biznesowym.

Nasze strategiczne cele to:

 • Zrównoważony rozwój w oparciu o nasze wartości, zgodnie z przyjętą strategią,
 • Umacnianie pozycji na rynku norweskim,
 • Budowanie zaufania do spółek Ventor/Isonor i satysfakcji klientów oraz pozostałych interesariuszy, dzięki wysokim standardom świadczonych usług i profesjonalnemu działaniu.

Politykę zintegrowanego systemu zarządzania realizujemy poprzez:

 • pewność działania, operatywność i partnerskie stosunki we współpracy z Klientami i innymi zainteresowanymi stronami,
 • spełnianie wymagań prawnych i innych, w tym dotyczących BHP,
 • podejmowanie działań systemowych mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz schorzeniom zawodowym, poprzez stosowanie właściwych technik i narzędzi na stanowiskach pracy,
 • budowanie myślenia opartego na ryzyku, w tym dokonywania systematycznej identyfikacji i analizy zagrożeń, ryzyka zawodowego, a następnie podejmowania działań dla zmniejszenia zagrożeń wypadkowych, a także zagrożeń w odniesieniu do ryzyka operacyjnego i projektowego,
 • propagowanie Polityki Jakości i BHP oraz zapewnianie bezpieczeństwa Klientom, podwykonawcom, dostawcom i innym osobom przebywającym na terenie działania Spółek  Ventor/Isonor
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wykonywania bezpiecznej pracy,
 • zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
  a także zwiększenie świadomości pracowników w zakresie wymagań jakościowych oraz bezpiecznego wykonywania pracy poprzez szkolenia oraz rozwój osobisty,
 • monitorowanie, przegląd, weryfikacja i okresowa ocena skuteczności i adekwatności przyjętej polityki stanowiącej ramy do corocznie zakładanych mierzalnych celów. Koncentracja uwagi nad przekazem informacji i rozumieniem polityki, a także wynikających z niej celów. Zaangażowanie pracowników do urzeczywistniania polityki poprzez należyte wykonywanie swoich powierzonych obowiązków i uprawnień,
 • zaproszenie do konsultacji i współudziału pracowników, a także ich przedstawicieli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracy i jego doskonaleniu, które jest naszym zobowiązaniem względem wszystkich interesariuszy.

W imieniu załogi deklaruję znajomość, rozumienie i przestrzeganie powyższej polityki przez wszystkich pracowników firmy oraz zobowiązuję się do zapewnienia odpowiednich zasobów do utrzymania zintegrowanych systemów zarządzania oraz do ich ciągłego doskonalenia.

Polityka została zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółek VENTOR/ISONOR i jest publicznie dostępna.

Dębica, dnia 18 października 2023 r.

Prezes Zarządu – Janusz Urbanik
Prezes Zarządu – Piotr Urbanik