Polityka antyalkoholowa i antynarkotykowa

W trosce o zdrowie i życie pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy, a także wysoką jakość świadczonych usług, w imieniu załogi wykonującej pracę w Spółkach Ventor  deklaruję zrozumienie zapisów polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej. Działania powyższej polityki są realizowane poprzez:

  • Informowanie o polityce antyalkoholowej i antynarkotykowej wszystkich pracowników podczas odpraw i szkoleń BHP. Budowanie wśród pracowników świadomości dotyczącej odpowiedzialnego podejścia do pracy i potępianie zachowań wiążących się ze spożywaniem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających w pracy i dniach poprzedzających podjęcie pracy, tak aby uniknąć wśród załogi biernej postawy i przyzwolenia na spożywanie alkoholu, narkotyków itd.
  • Publikowanie transferów doświadczeń dotyczących incydentów alkoholowych w Spółkach Ventor z uwzględnieniem ochrony danych osobowych pracowników. Omówienie z pracownikami na spotkaniach BHP  przypadków łamania obowiązujących postanowień polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej, a także wiążącymi się z tym konsekwencjami.
  • Objęcie specjalistyczną pomocą lekarską pracowników, którzy maja problemy z alkoholem. Umożliwienie pracownikom podjęcia terapii i leczenia uzależnienia od alkoholu.
  • Propagowanie polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej poprzez cykliczne tematy miesiąca
    i plakaty informacyjne, umieszczone w strategicznych miejscach w firmie.
  • Naruszenie zasad polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej będzie wiązać się ze wszczęciem postępowania dyscyplinarnego w stosunku do pracowników, którzy złamią powyższe zasady.
  • Każdy pracownik podczas podpisywania umowy o pracę na piśmie deklaruje zrozumienie
    i stosowanie się do polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej obowiązującej w Spółkach Ventor.

Polityka jest zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółek VENTOR i jest publicznie dostępna.

Dębica, dnia 18.10.2023 r.

Prezes Zarządu – Janusz Urbanik,

Prezes Zarządu – Piotr Urbanik,