Społeczna odpowiedzialność biznesu

System wartości firmy i pryncypialne podejście w prowadzeniu biznesu to najważniejsze czynniki, które w długoterminowej perspektywie, zapewniają spółkom zrównoważony rozwój i sukces.

Robimy wszystko, aby świadomość pracowników Spółek Ventor dotycząca odpowiedzialnych działań biznesowych, była na wysokim poziomie. Stąd też wdrożyliśmy w strategii, polityce i procedurach fundamentalne obowiązki w odniesieniu do praw pracowniczych, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i ochrony środowiska.

Czynimy to poprzez:

  1. wspieranie i respektowanie ochrony wszystkich międzynarodowych praw człowieka (w tym 10 zasad UN Global Compact),
  2. przeciwstawianie się wszelkim symptomom pracy obowiązkowej lub pracy nieletnich, a także wyeliminowanie dyskryminacji w zatrudnieniu i zawodzie,
  3. wyeliminowanie wszelkich działań, które mogą doprowadzić do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,
  4. promowanie większej świadomości w odniesieniu do odpowiedzialności za środowisko naturalne,
  5. przeciwdziałanie wszelkim formom korupcji,
  6. zaangażowanie firmy w działalność charytatywną (w tym pomoc dla hospicjów, stowarzyszeń na rzecz osób z niepełnosprawnością i rozwój edukacyjny młodzieży).

Nadrzędną wartością w Spółkach Ventor są ludzie, dlatego robimy wszystko, aby naszym pracownikom zapewnić należytą ochronę prawną i dobre warunki pracy.

Polityka jest zakomunikowana wszystkim pracownikom Spółek VENTOR i jest publicznie dostępna.

Zgłoszenia incydentów (również anonimowo) związanych z szeroko rozumianym łamaniem praw człowieka (human rights) prosimy kierować na adres mailowy etyka [at] ventor.com.pl lub portal udostępniony na zewnętrznych serwerach dostawcy https://ventor.ethics.life

Prezes Zarządu – Janusz Urbanik,

Prezes Zarządu – Piotr Urbanik

Dębica, dnia 04.11.2020 r.